مطالب زیر بر اساس آرشیو synology لیست شده اند.

تصویر: Synology

Synology


تجهیزات ذخیره سازی Synology: شـرکت synology تولید کننده ذخیره ساز تحت شبکه سینولوژی در کشـور تایـوان پایـه گـذاری شـده اسـت. تجهیزات ذخیره ساز Synology راهی را بـرای شبکه سازمانها  و کاربـران خانگـی ، شبکه...

  • ۰
  • ۳۲۸۹